Tỷ lệ thất nghiệp cuối quý 2/2016 ước tăng lên 2.3%

Theo công bố từ Tổng cục Thống kê, tính đến cuối quý 1/2016, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2.25%; cuối quý 2 ước tính là 2.30%.

Dân số trung bình năm 2016 của cả nước ước tính 92.7 triệu người, tăng 988 ngàn người, tương đương tăng 1.08% so với năm 2015, bao gồm dân số thành thị 32 triệu người, dân số nông thôn 60.6 triệu người; dân số nam 45.75 triệu người, chiếm 49.4%; nữ 46.95 triệu người, chiếm 50.6%.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước đến thời điểm 01/07/2016 ước tính là 54.4 triệu người, tăng 654 ngàn người so với cùng thời điểm năm 2015. Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động ước tính 47.5 triệu người, tăng 263 ngàn người so với cùng thời điểm năm trước.

Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc trong 6 tháng đầu năm nay ước tính 53.3 triệu người, bao gồm 22.5 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; khu vực công nghiệp và xây dựng 13 triệu người; khu vực dịch vụ 17.8 triệu người.

Tính đến cuối quý 1/2016, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2.25%; cuối quý 2 ước tính là 2.30%. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2.27%, trong đó khu vực thành thị là 3.18%; khu vực nông thôn là 1.81%.

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) 6 tháng đầu năm là 6.83%, trong đó khu vực thành thị là 11.00%; khu vực nông thôn là 5.24%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý 1 là 1.76%; quý 2 ước tính 1.72%. Tính chung 6 tháng đầu năm, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi là 1.73%, trong đó khu vực thành thị là 0.72%; khu vực nông thôn là 2.28%./.

Tin tức - Tuyển dụng khác