Chi tiết câu hỏi:

      Tôi làm bên bộ phận BHXH ở công ty. Vừa qua, có một số ý kiến của công nhân Công ty tôi cho rằng đến năm 2016 sẽ không còn chế độ trợ cấp thai sản nữa?Xin hỏi, điều này có đúng không? Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2016 là 34,5% có đúng không?

Trả lời :

Căn cứ quy định tại Mục 2, Chương III Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao dộng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1, Điều 2 của Luật này. Như vậy từ ngày 1/1/2016 người lao động vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN từ năm 2016 như sau: Theo quy định của Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì tỷ lệ đóng BHXH là 26%. Trong đó người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất; người sử dụng lao động đóng 18% (trong đó 3% vào quỹ ốm đau - thai sản; 1% vào quỹ TNLĐ-BNN; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất).

Theo quy định tại Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT thì tỷ lệ đóng BHYT là 4,5% (trong đó người lao động đóng 1,5%, người sử dụng lao động đóng 3%).

Theo quy định của Luật Việc làm thì tỷ lệ đóng BHTN là 2% (trong đó người lao động đóng 1%, người sử dụng lao động đóng 1% tiền lương tháng), ngoài ra ngân sách nhà nước trung ương hỗ trợ tối đa không quá 1% tiền lương tháng đóng BHTN.

Như vậy, nếu không tính phần ngân sách nhà nước hỗ trợ thì tổng tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2016 theo văn bản quy định hiện hành là 32,5%, trong đó đơn vị sử dụng lao động đóng 22%, người lao động đóng 10,5% tiền lương tháng.

Tin tức - Tuyển dụng khác