Trả lời:

Theo quy định tại Điều 103 của Luật Bảo hiểm xã hội và Điều 28 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp quy định như sau:

1. Trả trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

2. Hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng theo quy định.

3. Hỗ trợ tìm việc làm cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng theo quy định.

4. Chi đóng bảo hiểm y tế cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng theo quy định.

5. Chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp.

6. Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ theo quy định.

Tin tức - Tuyển dụng khác