Ngày cập nhật: 18/01/2016

Theo tổng hợp của Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm từ 63 địa phương, tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trên toàn quốc tháng 12/2015 (từ ngày 01/12/2015 đến ngày 31/12/2015) như sau:

Tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp

Đơn vị tính: người

TT

NỘI DUNG

Tháng 12/2015

 

Năm 2015

 

1

Số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

36.834

527.332

2

Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

40.364

526.309

3

Số người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đề nghị chuyển hưởng đến địa phương khác

197

2.249

4

Số người thất nghiệp được tư vấn giới thiệu việc làm

39.851

463.859

5

Số người thất nghiệp có quyết định hỗ trợ học nghề

1.530

24.363

Nguồn: Tổng hợp báo các địa phương tháng 12/2015

Ảnh minh họa

Tình hình giải quyết trợ cấp thất nghiệp

 - Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Số người nộp hồ sơ trên toàn quốc tháng 12/2015 là 36.834 người, giảm 2,4% so với tháng 11/2015, tăng 1,4% so với tháng 12 năm 2014 và bằng 85,6% so với số người nộp hồ sơ bình quân năm 2014, đưa tổng số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong năm 2015 là 527.332 người, tăng 2,1% so với năm 2014.

 Có 40/63 địa phương có số người nộp hồ sơ giảm và 23/63 địa phương có số người nộp hồ sơ tăng so với tháng 11/2015, những địa phương có số người nộp hồ sơ lớn như: Tp. Hồ Chí Minh: 6.878 người, chiếm 18,7% số người nộp hồ sơ trên toàn quốc; Bình Dương: 3.570 người, chiếm 9,7%; Đồng Nai: 3.170 người, chiếm 8,6%; Hà Nội: 2.741 người, chiếm 7,4%.

- Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Tháng 12/2015, tổng số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc là 40.364 người, giảm 1,9% so với tháng 11/2015 và giảm 1,1% so với tháng12/2014, đưa tổng người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong năm 2015 là 526.309 người, tăng 2,2% so với năm 2014.

 16.446 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian trên 3 tháng, chiếm 40,7% so với tổng số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp tại một số địa phương lớn như sau: Tp. Hồ Chí Minh: 7.413 người, chiếm  18,4% số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc; Bình Dương: 3.904 người, chiếm 9,7%; Đồng Nai: 3.623người, chiếm 9,0%; Hà Nội: 3.035 người, chiếm 7,5%; Long An: 1.289 người, chiếm 3,2%.

- Tư vấn, giới thiệu việc làm:

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm tại các Trung tâm dịch vụ việc làmtháng 12/2015 là 39.851 người, bằng 108,2 % so với số người nộp hồ sơ, tỷ lệ này tăng 11,1% so với tỷ lệ tháng 11/2015 (97,1%) và tăng 16,1% so với tỷ lệ tháng 12/2014(92,1%). Số người được giới thiệu việc làm là 8.144 người, bằng  22,1% số người nộp hồ sơhưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 15,6 % so với tháng 11/2015 và giảm 5,2% so với tháng12/2014.

Có 41/63 Trung tâm dịch vụ việc làm có người lao động thất nghiệp được giới thiệu việc làm, những địa phương có số người được giới thiệu việc làm cao như: Tp. Hồ Chí Minh: 2.304 người, chiếm 28,3% số người được giới thiệu việc làm trên toàn quốc; Bình Dương: 2.601 người, chiếm 31,9%; Hà Nội: 422 người, chiếm 5,2%; Vĩnh Phúc: 457người, chiếm 5,6%; Thanh Hóa: 326 người, chiếm 4,0%.

- Hỗ trợ học nghề:

Tháng 12/2015, 39/63 địa phương có quyết định hỗ trợ học nghề đối với người lao động với số lượng là 1.530 người, bằng 3,8% so với số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 9,6% so với tháng 11/2015, giảm 32,4% so với tháng 12/2014 và bằng 92,7% so với mức trung bình năm 2014. Những địa phương có số người có quyết định hỗ trợ học nghề cao như: Tp. Hồ Chí Minh: 563 người, chiếm 36,8% số người được hỗ trợ học nghề trên toàn quốc; Đồng Nai: 342 người, chiếm 22,4%; Bình Dương: 161người, chiếm 10,5%; Hà Nội: 154 người, bằng 10,1%.

 Tình hình chuyển hưởng:

Tháng 12/2015, số người đề nghị chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốclà 179 người, bằng 0,4% số người có quyết định trợ cấp thất nghiệp, giảm 16,0% so với tháng 11/2015 và giảm 32,2% so với tháng 12/2014. Tổng số người đề nghị chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp trong năm 2015 là 2.249 người, bằng 0,4% số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 39,2% so với năm 2014.

Những địa phương có số người đề nghị chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp cao chủ yếu tập trung tại vùng Đông Nam Bộ như: Tp. Hồ Chí Minh: 44 người, chiếm 24,6% số người đề nghị chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc; Bình Dương: 32 người,chiếm 17,9%; Đồng Nai: 16 người, chiếm 8,9%. Số người đề nghị chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp tại những địa phương có thị thị trường lao động phát triển nói trên thường di chuyển về những địa phương trong nội bộ vùng hoặc những địa phương thuộc vùng Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long như: Tp. Hồ Chí Minh, số người nhận chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp: 16 người, chiếm 8,1% số người nhận chuyển hưởng trên toàn quốc; Kiên Giang: 14 người, chiếm 7,1%; Nghệ An, Bình Định, Bình Dương: 11 người, chiếm 5,6%.

Số tiền chi trả:

Theo báo cáo từ 63 Trung tâm dịch vụ việc làm trên toàn quốc, từ 01/12/2015 đến 31/12/2015 số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp tính theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp ban hành trong kỳ là trên 391,749 tỷ đồng, số tiền chi trả hỗ trợ học nghề là 4,806 tỷ đồng. Trong đó, một số địa phương có số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp cao như: Thành phố Hồ Chí Minh (91,986 tỷ đồng); Đồng Nai (43,569 tỷ đồng); Hà Nội (38,778 tỷ đồng); Bình Dương (31,771 tỷ đồng). Một số địa phương có số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp thấp như: Điện Biên (70,667 triệu đồng); Sơn La (96,072 triệu đồng).

Số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc tháng 12/2015 giảm nhẹ so với tháng 11/2015 do một số nguyên nhân sau:

- Theo quy luật hằng năm số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm dần từ tháng 9 đến tháng 12;

Tại một số địa phương, xu hướng nhảy việc của người lao động sang những doanh nghiệp có mức lương cao hơn trong những tháng trước đã giảm;

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nhiều doanh tại thời điểm này đi vào ổn định, người lao động không có xu hướng nghỉ việc trong những tháng giáp  kỳ nghỉ tết Nguyên Đán.

          Trong thời gian tới, Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao năng lực giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động tại hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm trên toàn quốc./.

                                                                                                                                                                TTQGDVVL

Tin tức - Tuyển dụng khác